На 26 и 27 май 2017 във Viana do Alentejo/ Виана до Алентежо, Португалия се проведе 10-тата конференция на  Европейската мрежа "Места на мира", в която сдружение ЕВРИКА членува от 2013 година. Мрежата включва градове/селища, където са сключени мирни договори и организации, които допринасят за създаването и популяризирането  на европейски маршрут „ Места на мира“.

На 22 май 2017 година Сдружение с нестопанска цел „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ започна изпълнението на проект “MObility of Workers and unEmployed UPgrade”,  акроним – MOWEUP. Проектът се финансира по програма Interreg V-A Румъния-България.

На 19.05.2017 година Община Крушари и РИМ Добрич стартираха изпълнението на проект „ТРАНСГРАНИЧЕН СЪЮЗ В СЯНКАТА НА ИСТОРИЯТА“ по програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020. Основната цел на проекта е подобряване устойчивото ползване на природните ресурси и културното наследство на област Добрич и окръг Констанца.

На 17 май 2017 година Сдружение с нестопанска цел "Европейски институт по културен туризъм "ЕВРИКА"" стартира изпълнението на проект "Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца",  aкроним - LAB mobile, по Програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България.

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small