ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № 16.4.2.026

Проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“, акроним „LAB MOBILE”, съгласно  Договор № 16.4.2.026изпълняван с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР

На 04 юни 2017 година Сдружение с нестопанска цел „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ съвместно с ‎Asociatia ProActiv pentru Comunitate град Мангалия,  ОУ „Асен Златаров“ град Шабла и ОУ „GEORGE COȘBUC“ град 23 Август, Румъния проведоха международен симпозиум

На 26 и 27 май 2017 във Viana do Alentejo/ Виана до Алентежо, Португалия се проведе 10-тата конференция на  Европейската мрежа "Места на мира", в която сдружение ЕВРИКА членува от 2013 година. Мрежата включва градове/селища, където са сключени мирни договори и организации, които допринасят за създаването и популяризирането  на европейски маршрут „ Места на мира“.

На 22 май 2017 година Сдружение с нестопанска цел „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ започна изпълнението на проект “MObility of Workers and unEmployed UPgrade”,  акроним – MOWEUP. Проектът се финансира по програма Interreg V-A Румъния-България.

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small