Сдружение с нестопанска цел Европейски институт по културен туризъм ЕВРИКА е учредено през 2003 година от трима водещи експерти в сферата на туризма.

Мисията на Сдружение ЕВРИКА е да развива устойчив и отговорен туризъм в България чрез промотиране и опазване на културното наследство, местната автентичност и природно богатство,  да способства създаването и управлението на качествени туристически продукти и висококвалифицирани кадри за туристическата индустрия.

Екипът на Сдружение ЕВРИКА

 •   Изследва културните ценности на България – традиции, обичаи, исторически и археологически забележителности;
 •  Използва иновативен подход при създаването на туристически продукти, атракции и дестинации и тяхното промотиране;
 •  Работи в тясно сътрудничество с местни, регионални и национални власти и с туристическия бизнес от региона;
 •   Проучва и трансферира  добри практики от Европейски страни, лидери в туристическата индустрия.

 В изпълнение на своята мисия Сдружение ЕВРИКА работи в следните направления:

 • Организиара и провежда обучения, квалификация и преквалификация на кадри в туризма

 • Изготвя анализи,  разработва програми и стратегии за развитието на туризма

 • Участва в регионални, национални и международни проекти и програми

 • Съдейства на  туристическия бизнес в региона  за създаване и поддържане на бизнес контакти и  делови връзки, популяризира продуктите и услугите на туристическите фирми

 • Съдейства за маркетинга и рекламата на туристическия продукт на област Добрич, община Балчик, трансгранична туристическа дестинация Истър-Понтика (област Силистра, Добрич, Русе, Констанца, Кълъраш, Гюргево), община Исперих.

 • Участва в консултативния съвет по туризъм в община Добрич и комисия по категоризация в община Балчик

 • Сътрудничи със сродни организации; участва в  европейски мрежи и организации

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small