ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 23 ноември 2018 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и СД „Радилов и синове“, ЕИК 124095303, със седалище и адрес на управление: град Добрич, улица ”Брегалница” №12,

Header NEWS BG

представлявано от Джемайдин Юмер Юсуф – Управител, бе сключен договор по процедура Услуги за организиране на събития, хотелско настаняване и транспорт“ - обособена позиция 3 „Услуги за транспорт“ за целите на проект "Мулти-културно наследство и яхтинг сред природното наследство на Черно море за развитие на устойчив и креативен туризъм в трансграничния регион Констанца-Добрич“/ „MULTICULTYA” по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Договорът е на стойност 2 568,00 лв. без включен ДДС.

Footer NEWS BG

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small