ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 02 юли 2019 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „КОДИНГ“ ООД, ЕИК 205378212, със седалище и адрес на управление: град Добрич, улица „Независимост“ 2А, ет.3,

MOWEUP - MObility of Workers and UnEmployed UPgrade
Подобряване на мобилността на работещи и безработни

Не си сигурен какво искаш да работиш?
Търсиш работа и по-добра реализация?
Искаш да подобриш своите професионални умения и знания?

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: ROBG-366

Проект „Мулти-културно наследство и яхтинг сред природното наследство на Черно море за развитие на устойчив и креативен туризъм в трансграничния регион Констанца-Добрич“, акроним "MULTICULTYA”, съгласно Договор ROBG-366, изпълняван с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР

ПОКАНА

ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ

по проект LAB mobile № 16.4.2.026

15 май, 11:30 часа,  сградата на Международен колеж, зала 203

Уважаеми дами и господа,

Сдружение с нестопанска цел „Европейски институт за културен туризъм „ЕВРИКА““ има удоволствието да Ви покани на заключителното събитие по проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“, акроним „LAB mobile”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния  България чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small