ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № 16.4.2.026

Проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“, акроним „LAB MOBILE”, съгласно  Договор № 16.4.2.026изпълняван с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 06 юли 2017 година между СНЦ "Европейски институт по културен туризъм "ЕВРИКА"" и "ПД ПРОДЖЕКТ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД, ЕИК 200021053, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. “Иван Вазов” №6 вх.Б, ап.1,

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 06 юли 2017 година между СНЦ "Европейски институт по културен туризъм "ЕВРИКА"" и "ПД ПРОДЖЕКТ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД, ЕИК 200021053, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. “Иван Вазов” №6 вх.Б, ап.1,

От 15 до 17 юни 2017 г. в Белград представители на сдружение ЕВРИКА взеха участие в международна конференция под надслов „Културното наследство е важно за Югоизточна Европа“ , организирана от Европа Ностра – Европейската мрежа за съхраняване културното наследство на Европа, в която сдружение ЕВРИКА членува от 2014 година и продължава да бъде единствен представител на мрежата в България.

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small