ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 14 декември 2018 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „Модерата“ ЕООД, ЕИК 203482080, със седалище и адрес на управление: Пловдив бул. Дунав 196А, ап.34,

Header NEWS BG

представлявано от Мирослава Валентинова Гавраилова – Управител, бе сключен договор по процедура Проучване на целеви оператори в сферата на туризма в област Добрич за целите на проект "Мулти-културно наследство и яхтинг сред природното наследство на Черно море за развитие на устойчив и креативен туризъм в трансграничния регион Констанца-Добрич“/ „MULTICULTYA” по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Договорът е на стойност 18 279,00 лв. без включен ДДС.

Footer NEWS BG

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small