ПУБЛИЧНА ПОКАНА 2 ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № 16.4.2.026

Проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“, акроним „LAB MOBILE”, съгласно  Договор № 16.4.2.026изпълняван с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № 16.4.2.052

Проект „Подобряване мобилността на работещи и безработни”, акроним „MOWEUP”, съгласно  Договор № 16.4.2.052, изпълняван с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 26 септември 2017 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „ДОБРИЧ НЕТ“ ЕООД, ЕИК 124513635, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, бул. „Добричка епопея”, № 10, вх. Б, ет.6, ап.26

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 26 септември 2017 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „ДОБРИЧ НЕТ“ ЕООД, ЕИК 124513635, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, бул. „Добричка епопея”, № 10, вх. Б, ет.6, ап.26,

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small