istro pontic bg

Трансгранична туристическа камара Истър – Понтика е учредена през месец ноември 2011 г. Тя е създадена от Сдружение Европартньори и ЕИКТ Еврика – неправителствени организации от Добрич, България, и Музей за национална история и археология – Констанца,  Румъния. Членовете на камарата са с дългогодишен опит в обществения сектор и подкрепата за развитието на туризма в Добруджа. Те изповядват ценностите на Европейския съюз за добросъседство и сътрудничество между трансграничните общности. Нашата главна цел е да постигнем съвместно социално-икономическо устойчиво развитие, като валуризираме неизползваните до този момент, поради дългогодишно разделение, възможности и уникални предимства на трансграничния регион по поречието на р. Дунав и Добруджа.

Ние създадохме тази трансгранична камара, за да обединим чрез нея усилията на всички заинтересовани страни от културните институции, туристическия бизнес, местните власти, НПО и учебни завадения за създаване и развитие на Трансгранична дестинация за културен туризъм Истър – Понтика, използвайки по ефективен, щадящ и устойчив  начин конкурентните предимства на региона: неговото уникално културно-историческо наследство и природни  дадености - богати и разнообразни културно-исторически паметници, етнографски и природни забележителности, голяма част от които с международно и световно значение.

Чрез ТТК Истър – Понтика се стремим да постигнем и по-високо социално и културно сближаване на хората от трансграничния район, повишаване на доверието и  укрепване на контактите помежду им, като в крайна сметка с това съдействаме за тяхното по-голямо добруване.

Мисия и визия

Мисията на Трансгранична туристическа камара Истър – Понтика е да подпомага заинтересованите страни от развитието на Трансгранична дестинация за културен туризъм Истър-Понтика като по този начин съдейства за по-високо регионално развитие и социално-икономическо благосъстояние на местните общности.

Цели

Основните цели, чрез постигането на които  Трансгранична туристическа камара Истър – Понтика ще изпълни своята мисия са:

 • Да развива преуспяваща и конкурентоспособна Трансгранична дестинация за културен туризъм Истър-Понтика (ТГДКТ Истър-Понтика), наричана по-долу Дестинацията
 • Да съдейства за високо ниво на опазване и валуризиране на културно-историческо богатство в ТГДКТ Истър-Понтика
 • Да съдейства за постигане на високо ниво на опазване, консервиране и валуризиране на околната среда в ТГДКТ Истър-Понтика
 • Да съдейства за постигане балансирано и разнообразно туристическо предлагане в ТГДКТ Истър-Понтика, базирано на културно-историческото богатство и иновативни туристически продукти
 • Да изгражда и утвърждава уникален и позитивен имидж на ТГДКТ Истър-Понтика на международния туристически пазар
 • Да съдейства за високо социално-икономическо благосъстояние на местните общности в ТГДКТ Истър-Понтика
 • Да постига пълно включване, отчитане и интегрираност на различните гледни точки и интереси на всички заинтересовани страни от развитието на ТГДКТ Истър-Понтика
 • Да създава и развива местен капацитет за управление и развитие на Дестинацията и нейните продукти

Дейности

 За постигане своите цели Трансгранична туристическа камара Истър – Понтика ще използва следните средства:
 1. Изграждане и поддържане ефективна организационна структура на Сдружението. Поддържане и развитие институционален и експертен капацитет на Сдружението чрез участия в обучения, семинари, конференции, стажантски програми, проекти насочени към институционално укрепване и др.;
 2. Взаимодействие с български и международни организации и институции при реализиране на съвместни дейности, инициативи и проекти, свързани с постигане на целите на организацията.
 3. Работа в мрежа със заинтересованите страни от развитието на ТГДКТ Истър-Понтика;
 4. Набиране, обработка, систематизиране и съхраняване актуална статистическа и друга информация с цел създаване и поддържане база данни от информация, полезна за развитието на ТГДКТ Истър-Понтика;
 5. Осъществяване различни проучвания и анализи на потенциала, тенденции, политики, подходи и добри практики за поддържане и развитие конкурентоспособността на ТГДКТ Истър-Понтика.
 6. Издаване, отпечатване и разпространяване брошури, информационни бюлетини, рекламни материали и др. издания, които Сдружението смята за необходими за постигане на своите цели;
 7. Провеждане информационни кампании, необходими за постигане целите на Сдружението;
 8. Организиране, провеждане и участия на семинари, кръгли маси, работни срещи, дискусии, конференции, изложби, изложения и други подобни обществени прояви с оглед насърчаване развитието и популяризирането на ТГДКТ Истър-Понтика и нейните продукти;
 9. Осъществяване консултации със заинтересовани страни по въпроси, решения,  дейности, процеси и проекти, свързани с планиране, управление и развитие на ТГДКТ Истър-Понтика и нейните продукти;
 10. Създаване и поддържане информационна система на заинтересованите страни от планиране, управление и развитие на ТГДКТ Истър-Понтика и нейните продукти;
 11. Предоставяне експертна и консултантска помощ на представители на заинтересованите страни при разработване, управление и отчитане на проекти, финансирани от програми на ЕС и други донори, полезни за развитието на ТГДКТ Истър-Понтика и нейните продукти. Разработване и изпълнение на самостоятелни и съвместни проекти;
 12. Съдействие на местния бизнес и другите представители на заинтересованите страни от развитието на ТГДКТ Истър-Понтика за осъществяване делови контакти в страната и чужбина;
 13. Иницииране диалог за оценка, формулиране и изпълнение на политики, насочени към развитие на ТГДКТ Истър-Понтика;
 14. Разработване иновативни подходи и пилотни проекти в областта на създаването, промотирането, предлагането и предоставянето на продукти и услуги на ТГДКТ Истър-Понтика, и повишаване на заетостта;
 15. Проучване и оценка на потребностите на заинтересованите страни от развитие на техния капацитет за планиране, управление и развитие на ТГДКТ Истър-Понтика и нейните продукти;
 16. Провеждане на специализирани курсове и програми за обучение с насоченост към създаване на необходимите професионални кадри, както и с цел повишаване капацитета на заинтересованите страни за планиране, управление и развитие на ТГДКТ Истър-Понтика и нейните продукти;
 17. Стимулиране внедряването на добри практики, европейски и международни стандарти и обмен на ноу-хау, знание и експерти между представителите на заинтересованите страни от развитието на ТГДКТ Истър-Понтика, както и с други национални и международни организации;
 18. Подпомагане процеса на развитие на клъстери и публично-частното партньорство като средство за подобряване инвестиционния климат, бизнес средата и местния икономически потенциал за развитие на ТГДКТ Истър-Понтика, включително чрез реализиране на съвместни проекти с местната власт;
 19. Други дейности, които способстват за постигане целите на Сдружението и не са забранени от закона.

Повече информация за Камарата може да получите от официалната им страница като натиснете ето тук!

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small