ПУБЛИЧНА ПОКАНА 1 ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: ROBG-366

Проект „Мулти-културно наследство и яхтинг сред природното наследство на Черно море за развитие на устойчив и креативен туризъм в трансграничния регион Констанца-Добрич“, акроним "MULTICULTYA”, съгласно Договор ROBG-366, изпълняван с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР

Header NEWS BG

БЕНЕФИЦИЕНТ: ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ ПО КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ «ЕВРИКА», ДОБРИЧ

На основание чл. 50 ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения чрез избор с публична покана

Описание на услугата, доставката или строителството, за което се заявява интерес (включително технически спецификации/параметри/задание, съответстващи на заложеното в ДБФП):

 

„Проучване на целеви оператори в сферата на туризма в област Добрич“

 

за целите на проект „Мулти-културно наследство и яхтинг сред природното наследство на Черно море за развитие на устойчив и креативен туризъм в трансграничния регион Констанца-Добрич“

Прогнозна максимална стойност: 18 580.10 лв (без ДДС)

Срок на валидност на офертата: 6 (шест) месеца от крайния срок за получаване на оферти.

Срок за изпълнение на доставката/услугата: 29 февруари 2020 г. или в случай на удължаване, до края на основния договор за безвъзмездно финансиране на проекта.

 

Критерий за оценка на ценовите предложения: най-ниска цена.

 

Контакти:

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ ПО КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ «ЕВРИКА», ДОБРИЧ

град Добрич 9300, улица „Полковник Дрангов“ № 5 ап. 1

Тел. / Факс: 058 603 456

Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Web site: eurekainstitute.eu

Краен срок за подаване на ценови предложения: 17.00 ч. на 8 ноември 2018 г.

Начин на подаване на оферти: на ръка - лично или чрез пълномощник; по куриер/ по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, на адреса на ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ ПО КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ «ЕВРИКА», ДОБРИЧ

 

 

ДАТА: 31 октомври 2018 г.

Красен Русев – управител

ЕИКТ „Еврика“, Добрич

 

Комплект документи за набиране на ценови предложения чрез избор с публична покана - MULTICULTYA - ЕВРИКА - 31.10.2018

Footer NEWS BG

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small