ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР 1

 

На 07 февруари 2019 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „Арготур 2012“ ЕООД, ЕИК 202365882, със седалище и адрес на управление: град Каварна, улица “Дончо Стойков” №8, вх. Г, ет. 1, ап.1,

Header NEWS BG

представлявано от Дарина Костова Аргирова - Митева - Управител, бе сключен договор по процедура "РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА ЗА ПРИЛАГАНЕ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН ДОБРИЧ - КОНСТАНЦА" с две обособени позиции: ОП 1„Разработка на „Тридневен религиозен маршрут“ и ОП 2 „Разработка на част „Сватбени традиции и обичаи“ от „Двудневен мултикултурен маршрут на традиции и обичаи“ за целите на проект "Мулти-културно наследство и яхтинг сред природното наследство на Черно море за развитие на устойчив и креативен туризъм в трансграничния регион Констанца-Добрич“/ „MULTICULTYA”  по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Договорът е на стойност 22 600,00 лв. без включен ДДС.

Footer NEWS BG

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small