ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2

 

На 07 февруари 2019 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „СТАР ФОКС ТИЙМ“ ЕООД, ЕИК 203985936, със седалище и адрес на управление: гр. Варна ул. „Морска сирена”,№ 33,

Header NEWS BG

представлявано от Илин Павлинов Димитров - Управител, бе сключен договор по процедура "РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОМАГАЛА В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА ЗА ПРИЛАГАНЕ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН ДОБРИЧ - КОНСТАНЦАс две обособени позиции: ОП 1„Разработка на методологии за пет туристически продукта“ и ОП 2 „Разработка на Наръчник по креативен туризъм“ за целите на проект "Мулти-културно наследство и яхтинг сред природното наследство на Черно море за развитие на устойчив и креативен туризъм в трансграничния регион Констанца-Добрич“/ „MULTICULTYA”  по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Договорът е на стойност 38 100,00 лв. без включен ДДС.

Footer NEWS BG

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small