НА 12 ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА СЕ ПРОВЕДЕ КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ МОБИЛНОСТТА НА РАБОТЕЩИ И БЕЗРАБОТНИ” - MOWEUP

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № 16.4.2.052

На 12 февруари 2019 година се проведе Кръгла маса в град Добрич по проект „Подобряване мобилността на работещи и безработни” - MOWEUP, договор за безвъзмездна финансова помощ: № 16.4.2.052

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2

 

На 07 февруари 2019 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „СТАР ФОКС ТИЙМ“ ЕООД, ЕИК 203985936, със седалище и адрес на управление: гр. Варна ул. „Морска сирена”,№ 33,

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР 1

 

На 07 февруари 2019 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „Арготур 2012“ ЕООД, ЕИК 202365882, със седалище и адрес на управление: град Каварна, улица “Дончо Стойков” №8, вх. Г, ет. 1, ап.1,

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 3 ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: ROBG-366

Проект „Мулти-културно наследство и яхтинг сред природното наследство на Черно море за развитие на устойчив и креативен туризъм в трансграничния регион Констанца-Добрич“, акроним "MULTICULTYA”, съгласно Договор ROBG-366, изпълняван с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small