ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 24 януари 2018 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „Добруджа Спектър“ ООД, ЕИК 124134441, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич,  ул. „Независимост“, № 26а,

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 10 януари 2018 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „НИТ-Нови Интернет технологии“ ЕООД, ЕИК 130862189, със седалище и адрес на управление: град София, Ж.К. „Овча Купел“ № 39 б, ап.17,

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ 3 ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № 16.4.2.052

 

Проект „Подобряване мобилността на работещи и безработни”, акроним „MOWEUP”, съгласно  Договор № 16.4.2.052изпълняван с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ 2 ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № 16.4.2.026

 

Проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“, акроним „LAB MOBILE”, съгласно  Договор № 16.4.2.026изпълняван с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small