ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № 16.4.2.052

Проект „Подобряване мобилността на работещи и безработни”, акроним „MOWEUP”, съгласно  Договор № 16.4.2.052, изпълняван с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 24 януари 2018 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „Добруджа ТВ“ ЕООД, ЕИК 202933477, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич,  ул. „Максим Горки“, № 1, вх. А, ет. 2, ап. 3,

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 24 януари 2018 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „Добруджа Спектър“ ООД, ЕИК 124134441, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич,  ул. „Независимост“, № 26а,

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 10 януари 2018 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „НИТ-Нови Интернет технологии“ ЕООД, ЕИК 130862189, със седалище и адрес на управление: град София, Ж.К. „Овча Купел“ № 39 б, ап.17,

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small