ПУБЛИЧНА ПОКАНА 1 ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: ROBG-366

Проект „Мулти-културно наследство и яхтинг сред природното наследство на Черно море за развитие на устойчив и креативен туризъм в трансграничния регион Констанца-Добрич“, акроним "MULTICULTYA”, съгласно Договор ROBG-366, изпълняван с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР

НА 12 ФЕВРУАРИ 2019 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ MOWEUP

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № 16.4.2.052

Сдружение Европейски институт за културен туризъм ЕВРИКА и Русенска Търговско-Индустриална Камара организират кръгла маса, на която ще бъде представена и тествана уеб-базираната платформа MOWEUP (https://moweup.eu), създадена в рамките на проект „Подобряване мобилността на работещи и безработни”, код 16.4.2.052, по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020, Приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион“.

Покана за участие в Езиков курс „Румънски език за българи“

по проект LAB mobile № 16.4.2.026

Уважаеми дами и господа,

 

Сдружение “Европейски институт за културен туризъм “ЕВРИКА”” има удоволствието да ви покани за участие в Езиков курс „Румънски език за българи“ в периода 20 февруари – 20 март 2019 година. Обучението ще се проведе в сградата на КНСБ, намираща се в град Добрич, улица "Независимост" №5, етаж 3. Обучението ще продължи 60 учебни часа - 15 дни х 4 учебни часа на ден. Общия брой обучаеми е 15, като те трябва да имат постоянен адрес в област Добрич. Участието е безплатно.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 29 януари 2019 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „Хино Транс“ ЕООД, ЕИК 201967245, със седалище и адрес на управление: град Генерал Тошево, улица “Васил Априлов” №28,

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small