Проект "Трансгранична дестинация за културен туризъм Истър-Понтика"

В момента има 40  гости и няма потребители и в сайта

         

Проектното предложение обхваща трансграничен регион от три съседни български области: Добрич, Силистра и Русе и техните реципрочни румънски окръзи Констанца, Кълъраш и Гюргево, с обща площ една трета от избираемата област по Програмата.

Водещ партньор по проекта е сдружение „Европейски институт по културен туризъм ЕВРИКА" - Добрич, с партньори Музея за национална история и археология - Констанца и Сдружение Европартньори - Добрич.

Проектът е разработен от съвместен екип на тримата партньори по приоритетна ос 3 „Икономическо и социално развитие", ключова област на интервенция 3.1. Подкрепа за трансгранично бизнес сътрудничество и промотиране на регионален имидж и идентичност; индикативна операция „Промотиране на трансгранични туристически мрежи и диверсифициране на съществуващи трансгранични услуги".

Проектът е с продължителност 18 месеца и е на обща стойност 441 398,31 евро, като 84,82% от средствата се предоставят от ЕФРР, 14% е националното съфинансиране на Румъния и България и 2,18% от средствата са личен принос на партньорите по проекта.

Обща цел на проекта

Целта на проекта бе да насърчи едно съвместно устойчиво и балансирано икономическо развитие на целевия регион чрез диверсифициране на туристическото предлагане и развитие на културен туризъм като основен фактор за ефективно използване и експлоатиране на общите предимства и потенциали и преодоляване на дисбалансите в региона.

Специфични цели на проекта :

1. Създаден съвместен интегриран туристически продукт - Трансгранична дестинация за културен туризъм „Истър - Понтика" и извършено промотиране на обновения общ позитивен образ на трансграничния регион.

2. Изградена трансгранична мрежа, обединяваща всички заинтересовани страни и развит капацитет за съвместно стратегическо планиране, управление и устойчиво развитие на ТГДКТ „Истър - Понтика".

Постигнати резултати

1) Създаден съвместен интегриран туристически продукт - Трансгранична дестинация за културен туризъм (ТГДКТ) „Истър-Понтика" - чрез проведените регионални проучвания и разработена Интегрирана стратегия за развитие на ТГДКТ „Истър-Понтика" и екшън план.

2) Разработен и внедрен пилотен трансграничен модел за създаване на туристически атракции и модернизиране на съществуващи такива в MNHAC и РИМ-Добрич - изготвени компютърен модел на най-старото праисторическо жилище в Европа, посетителски интерактивни тъчскрийнове и безжични слушалки.

3) Диверсифициране на туристическото предлагане чрез предоставянето на нови интегрирани туристически продукти и услуги в ТГДКТ „Истро - Понтик" - трансгранични туристически пакети, маршрути и обиколки.

4) Създадената туристическа информационна система -многоезични информационни терминала «тъч скрийн» и многоезичен уеб сайт с бюлетин за културен туризъм, туристическите указателни табели, информационни табла и рекламни модули.

5) Успешно позициониране на туристическия пазар - проведена рекламна кампания - сувенири, печатни издания, компакт диск, филм и уеб сайт, участието на екипа на проекта на три туристически изложения, проведен демонстрационен тур.

6) Създадена трансгранична мрежа от заинтересовани страни за развитие на културен туризъм в ТГДКТ „Истро-Понтик" - Създадената Трансгранична туристическа камара „Истро-Понтик" с изготвени стратегически план и обща информационна система.

7) Повишен капацитет за предлагане продукти на културния туризъм от всички заинтересовани страни - вследствие проведените семинари и разпространените помагала.

8) Устойчиво развитие на целевия трансграничен район - повишена информираност в следствие разпространението на Помагалото за противодействие на климатичните изменения и въздействието на рубриката «Зелена зона».

9) Постигнато социално и културно сближаване - В следствие на изявения трансграничен характер на дейностите, сътрудничеството между заинтересованите страни, повишеният интерес сред местните хора към общото културно-историческо наследство ще са довели до тяхното значително социално и културно сближаване.

Заключителна пресконференция по проекта - Презентация

Връзки:

Официален сайт на Програмата Румъния-България - http://www.cbcromaniabulgaria.eu/

Сайт на Трансгранична Туристическа Камара Истър-Понтика - http://istro-pontic.org/

Сайт на Дестинация за културен туризъм "Истър-Понтика" - www.istro-pontic.eu

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small