В момента има 40  гости и няма потребители и в сайта

 

Проектът „Туризъм, културно наследство и креативност“ се изпълнява съвместно от Грузинския Център за изкуства и култура (GACC)-Тбилиси, Сдружение с нестопанска цел „Европейския институт по културен туризъм “ЕВРИКА““ -Добрич, Фондация за развитие на град Николаев-Украйна  и Национална агенция за съхраняване на културното наследство на Грузия.

Project THC Header News 760px

Общата цел на проекта е да допринесе за развитието на иновативен творчески туризъм и културни продукти на база местното културно наследство.

Периодът на изпълнение на проекта е от 26.09.2020 до 26.12.2022.

Проектът се осъществява с подкрепата на Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“, финансирана от Европейския инструмент за съседство. Бюджетът  на проекта е 900 173,00 евро.

Дейностите обхващат три различни региона: Североизточен в България, Николаев в Украйна и Източна Грузия и столицата Тбилиси.

И трите региона притежават уникална култура, разнообразие от исторически паметници, живи традиции и богати природни дадености, но тези ресурси  все още не се уползотворяват адекватно.

Проектът насочва усилия към повишаване капацитета на местните туристически фирми, предвижда подкрепа за създаване на нови продукти, основани на местното културно наследство, които ще привлекат туристическия интерес и донесат икономически ползи за местните общности.

В този смисъл глобалните промени, наложени от пандемията от Ковид-19, правят дейностите по проекта особено актуални и навременни.

До скоро наблюдавахме ръст в сферата на туризма, туристическите дестинации и предприятия бяха принудени да функционират в среда на все по-нарастваща конкуренция и динамика на предлагането.

Ситуацията около пандемията с  Ковид -19 наложи коренно различен дневен ред в туризма. Предпочитанията на туристите са насочени предимно към малки хотели и къщи за гости, съхранили местната идентичност.

Наред с това продължава търсенето на продукти, които предполагат активното участие на туриста и по-тясно взаимодействие с местната култура, в съчетание с принципите на устойчиво развитие.  

Ето защо подкрепата за развитие на креативен туризъм и туристически продукти на база културно наследство прави проекта особено актуален.

Появата на креативен туризъм или още наречен творчески туризъм, отговаря на съвременните предизвикателства, като се фокусира върху нематериалното наследство и предлага по-разнообразен и по-задълбочен набор от дейности и продукти.

Той дава възможност на туристите да проявяват креативност и да преминат отвъд пасивното преживяване на материални културни ценности. Фокусирането върху нематериалното наследство прави тези продукти по-устойчиви, без да оказват допълнителен натиск върху околната среда. Тясното взаимодействие с местната култура внушава чувство на уважение към социо-културната автентичност на приемащите общности и осигурява дългосрочни икономически ползи за тях.

Партньорите по проекта изпълняват дейности в следните направления:

  • Изграждане на капацитет у местните заинтересовани страни;
  • Провеждане на проучване; създаване на продукти за креативен туризъм и продукти на база културно наследство, обединени в трансгранични маршрути;
  • Съвместни маркетингови и комуникационни дейности;
  • Изграждане на етнографски кът в Държавния музей „Нико Пиросманашвили“ в Мирзаани, Грузия.

Повишаване капацитета на местните туристически фирми, културни институции и местни публични власти за създаване  и управление на продукти за креативен туризъм предвижда провеждане на 10 обучения за 140 участника на територията на всеки партньор,  изготвяне и отпечатване на три наръчника с добри практики.

По време на обученията особен акцент ще бъде поставен на променената динамика на туристическото търсене през последната година и въвеждане на нови подходи и продукти с акцент върху регионалната идентичност и творческите индустрии.

Като следваща дейност проектът предвижда провеждането на конкурс и непосредствено финансиране на девет идеи за креативни продукти в област Добрич. За реализирането на своите идеи фирмите ще се възползват и от професионалната помощ на консултанти.    Планираме това да стане в периода септември-ноември 2021.

Конкурсът ще се проведе през юли-август 2021, а най-добрите идеи ще бъдат подбрани от жури с представители от България, Украйна и Грузия. 

Ще бъде създадена съвместна уеб базирана платформа, която ще популяризира  новите продукти и ще спомогне за тяхната устойчивост.  

Комбинирането на креативните туристически дестинации в тематични маршрути ще засили техните маркетингови възможности и ще развие устойчиви трансгранични бизнес връзки.

В резултат  местните предприемачи ще изградят капацитет за създаване и управление на иновативни продукти за креативен туризъм и за успешно трансгранично бизнес сътрудничество.

В края на проекта част от фирмите с реализирани продукти за креативен туризъм ще имат възможност да участват във фестивала на занаятите “EthnoFest”, който се провежда ежегодно в Тбилиси, Грузия. Участниците ще демонстрират своите продукти, ще обменят опит и ще установят ценни бизнес контакти с други фирми и производители.

С финансиране в рамките на проекта ще бъдат създадени общо 27 продукта за креативен туризъм на територията на трите региона – област Добрич, област Николаев в Украйна и Тбилиси и Източна Грузия. По този начин проектът ще допринесе за съживяване на туристическия бранш след тежките периоди на пандемия и ще привлече туристи и гости в места, далеч от урбанизираните курорти. Надяваме се в дългосрочен план фирмите да станат по-гъвкави и да посягат смело към иновативни решения в туризма. Считаме, че това е най-сигурният път за преодоляване на кризата.

Project THC Footer News 760px

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small