Основни дейности на Сдружение "ЕИКТ "ЕВРИКА"" за периода 2010-2016 година

 

1. Организиарне и провеждане на обучение, квалификация и преквалификация на кадри в туризма:
1.1. 2012 г. - Проведен квалификационен курс по професия „Екскурзовод" за повишаване квалификацията на 10 музейни работници – персонал на подкрепените атракции в рамките на проект „Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация", изпълняван от община град Добрич;
1.2. 2012 г. - Проведен квалификационен курс за част от професия „Администратор в хотелиерството" към Търговско индустриална палата Русе по проект „ПРОмоция на ТУРизма чрез гъвкава подкрепа на бизнеса" MIS-ETC 245, ТГС Румъния-България 2007-2013;
1.3. 2012-2013 г. - Проведен квалификационен курс по професия „Екскурзовод" за повишаване професионалната квалификация на 3-ма музейни работници като съпътстваща дейност за популяризиране на туристическите атракции в община Разград; част от проект „Абритус – мистика и реалност";
1.4. 2012-2013 г. - Проведен квалификационен курс по професия „Аниматор в туризма" за повишаване професионалната квалификация на 3-ма музейни работници като съпътстваща дейност за популяризиране на туристическите атракции в община Разград, част от проект „Абритус – мистика и реалност";
1.5. 2014 г. - Проведен квалификационен курс по професия „Екскурзовод" за повишаване професионалната квалификация на 9-ма музейни работници като съпътстваща дейност за подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на община Балчик.

2. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми:
2.1. В периода Октомври 2010 – Март 2012 сдружение „ЕИКТ „ЕВРИКА"" е водещ партньор на Проект Трансгранична дестинация за културен туризъм „Истър-Понтика", MIS-ETS 661, Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013. Обща стойност на проекта: 441 398,31 евро;
2.2. В периода Април 2012 – Октомври 2013 сдружение „ЕИКТ „ЕВРИКА"" е партньор по Проект „Повишена информираност на туристическия клъстер за управление и опазване на оклната среда", MIS-ETC 332, Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013. Водещ партньор – Търговско промишлена палата Добрич. Обща стойност на проекта: 455 653, 82 евро;
2.3. В периода април 2013 – декември 2015 Сдружение „ЕИКТ „ЕВРИКА"" изпълнява проект „Трансграничен бизнес център за туризъм и изграждане на агро и рибен пазар" по Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 с Водещ партньор община Наводари, Румъния. Обща стойност на проекта: 1 469 161,14 евро;
2.4. В периода ноември 2011 – юли 2013 Сдружение „ЕИКТ „ЕВРИКА"" изпълнява проект „Традиция, Оригиналност, Богатство и Уникалност за иновативна стратегия за развитие на туризма в Черноморския регион", MIS-ETS 227, Съвместна Оперативна програма Черноморски басейн 2007-2013. Водещ партньор – обшина Ефория, Румъния, партньор – община Негря-Молдова. Обща стойност на проекта: 731 906 евро.

3. Изготвяне на анализи, разработване на програми и стратегии за развитието на туризма
3.1. Проведени регионални проучвания и изготвена Интегрирана Стратегия за устойчиво развитие на трансграничния регион на областите Добрич, Силистра, Русе и Констанца, Кълъраш, Гюргево – Румъния, обединени в Трансгранична дестинация за културен туризъм „Истър-Понтика" - единна дестинация за културен туризъм с обединените усилия на местни власти, туристически бизнес, културни институции и НПО.

 • Разработена концепция за събиране, обработване и актуализиране на база данни за туристическите ресурси, инфраструктура, продукти, пазари за културен туризъм в целевия регион;
 • Извършени теренни проучвания за идентифициране състоянието на туристическите ресурси, предлаганите услуги, прилежащата инфраструктура, културно – исторически паметници;
 • Разработена Интегрирана Стратегия за устойчиво развитие на Трансгранична дестинация за културен туризъм „Истър-Понтика". Стратегията е отпечатана в 500 екземпляра и се разпространява сред всички заинтересовани страни от региона – местни власти, НПО и културни институции;
 • Разработени туристически пакети, маршрути и обиколки в Трансгранична дестинация за културен туризъм „Истър-Понтика". Изброените продукти са публикувани в каталог на дестинацията. Освен това са достъпни на уеб сайта на сдружение „ЕИКТ „ЕВРИКА"". Предоставени са за безвъзмездно ползване от 4 български и 3 румънски туроператора.

3.2. 2011 година експертен екип на сдружение „ЕИКТ „ЕВРИКА"" изготви Стратегия за развитие на туризма в трансграничния регион Генерал Тошево, област Добрич – Мурфатлар, Румъния - проведено проучване в двете общини за развитието на алтернативни форми на туризъм;
3.3. 2011-2013: Експерти от сдружение „ЕИКТ „ЕВРИКА"" участваха в изготвянето на Стратегия за развитие на туризма в Черноморския регион: община Балчик - община Ефория (Румъния) - община Негря (Молдова) по Проект „Традиция, Оригиналност, Богатство и Уникалност за иновативна стратегия за развитие на туризма в Черноморския регион", Съвместна Оперативна програма Черноморски басейн 2007-2013);
3.4. 2011-2013: Експерти от сдружение „ЕИКТ „ЕВРИКА"" участваха в изготвянето на три съвместни туристически маршрута Молдова-Ефория-Балчик по Проект „Традиция, Оригиналност, Богатство и Уникалност за иновативна стратегия за развитие на туризма в Черноморския регион", Съвместна Оперативна програма Черноморски басейн 2007-2013);
3.5. 2013: Сдружение „ЕИКТ „ЕВРИКА"" издаде „Наръчник за сертифициране с екомаркировка и ЕМАС на туристическите предприятия". Наръчникът е с тираж 1000 броя и се разпространява сред туристическите фирми на област Добрич и област Констанца, Румъния. (Проект „Повишена информираност на туристическия клъстер за управление и опазване на оклната среда", Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013);
3.6. 2013: Сдружение „ЕИКТ „ЕВРИКА"" издаде Учебно пособие за представители на туристическия бизнес „Устойчиво развитие в туризма" (книжно тяло и CD), тираж 1000 броя, разпространява се сред туристическите фирми на област Добрич и област Констанца, Румъния (Проект „Повишена информираност на туристическия клъстер за управление и опазване на оклната среда", Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013);
3.7. 2013: Сдружение „ЕИКТ „ЕВРИКА"" изготви Онлайн система за дистанционно обучение „Устойчиво развитие на туризма", предназначена за туристическите фирми в трансграничния регион Добрич-Констанца. Популяризира се сред членовете на мрежата „Трансгранична дестинация за културен туризъм „Истър-Понтика" и Трансгранична еко- мрежа www.sust-tour.webdevc.eu ;
3.8. 2013-2015: Сдружение „ЕИКТ „ЕВРИКА"" извърши услугата мониторинг, анализ и оценка на ефективността на маркетинговите и рекламни дейности по проект „Пъстрото лице на Добруджа“ с възложител Община град Добрич;
3.9. 2013-2015: Сдружение „ЕИКТ „ЕВРИКА"" извърши услугата мониторинг, анализ и оценка на ефективността на маркетинговите и рекламни дейности по проект „Исперих – Разград – Попово: Път на древни култури и традиции“ с възложител Община град Исперих.

4. Съдействие към членовете на мрежата за създаване и поддържане на бизнес контакти и делови връзки, популяризиране продуктите и услугите на туристическите фирми.
Сдружение „ЕИКТ „ЕВРИКА"" организира и провежда обучителни семинари и срещи между български и румънски туристически фирми с цел повишаване капацитета на МСП в туризма и създаване на полезни партньорства и бизнес контакти:
4.1. Проект Трансгранична дестинация за културен туризъм „Истър-Понтика", MIS-ETS 661, Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013:
2010-2011 г.: Сдружение „ЕИКТ „ЕВРИКА"" е съучредител на Трансгранична туристическа камара „Истър-Понтика" и на мрежа от заинтересовани страни в Трансгранична дестинация за културен туризъм „Истър-Понтика" (проект MIS-ETC 661, Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013)" (www.istro-pontic.org);
28-30 Ноември 2011, х-л Дунав, гр. Русе: Проведен семинар „Добри Европейски практики за развитие на устойчив културен туризъм с трансграничен характер. Междукултурно общуване". Участвали заинтересовани страни от Румъния и България – 30 представители на Общински институции и туристическия бизнес от транстраничния регион.
4.2. Проект „Повишена информираност на туристическия клъстер за управление и опазване на оклната среда" MIS-ETC 332, Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013:
Изградена трансгранична еко – мрежа, включваща туристически МСП и туроператорски фирми за подпомагане развитието на еко-туризма и неговото устойчиво развитие, запознаване на туристическите фирми с еко маркировката и ЕМАС, условия и ползи от сертифициране.
4.3. Проект „Трансграничен бизнес център за туризъм и изграждане на агро и рибен пазар", Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013:

 • 23-24 Октомври 2013, Наводари, Румъния: Сдружение „ЕИКТ „ЕВРИКА"" е съорганизатор на семинар на тема „Нови възможности за развитие на туризма в Наводари и Балчик". Привлича за участие 10 български туристически фирми от община Балчик. На форума участват и 10 румънски фирми от община Наводари, Румъния;
 • 30-31 Октомври 2013, Балчик: Сдружение „ЕИКТ „ЕВРИКА"" е съорганизатор на семинар „Туристически пакети за свободното време" с участието на заинтересовани страни от туристическия бизнес в Балчик и Наводари – общо 20 фирми;
 • 13-14 Ноември 2013, Балчик: Сдружение „ЕИКТ „ЕВРИКА"" е съорганизатор на семинар на тема "Инструменти за промотиране на туризма" с участието на заинтересовани страни от туристическия бизнес в Балчик и Наводари - общо 20 фирми;
 • 18-20 Ноември 2013, Балчик: Сдружение „ЕИКТ „ЕВРИКА"" организира и провежда Рибен фестивал и кулинарно състезание с участието на над 40 представители на туристическия и рибарски бизнес от Балчик и Наводари, както и представители на местните власти в двете общини;
 • 28-29 Ноември 2013, Балчик: Сдружение „ЕИКТ „ЕВРИКА"" е съорганизатор на семинар на тема „Финансови възможности за развитие на туризма" с участието на заинтересовани страни от туристическия бизнес в Балчик и Наводари - общо 20 фирми;

4.4. Проект „Традиция, Оригиналност, Богатство и Уникалност за иновативна стратегия за развитие на туризма в Черноморския регион", MIS-ETS 227, Съвместна Оперативна програма Черноморски басейн 2007-2013:

 • 3-5 Юли 2013: Сдружение „ЕИКТ „ЕВРИКА"" е съорганизатор на Туристическа борса в град Ефория, Румъния. Участват 30 представители на туристическия и рекламен бизнес от област Добрич, 28 румънски и 30 молдовски компании;
 • 21-23 Юни 2013: Сдружение „ЕИКТ „ЕВРИКА"" е съорганизатор на рекламна борса в град Ефория, Румъния. Участват 20 туристически фирми от област Добрич, 20 румънски и 18 молдовски компании;
 • 13-16 Юни 2013: Сдружение „ЕИКТ „ЕВРИКА"" е домакин на Обмяна на опит и добри практики от община Балчик с участието на 10 български, 15 румънски и 15 молдовски туристически фирми;
 • 25-27 Май 2013: Сдружение „ЕИКТ „ЕВРИКА"" е съорганизатор на тридневен семинар в град Кишинев, Молдова на тема „Ролята на публичните власти и институции в подкрепа на туристическия сектор – компетенции и действия". Участват 10 български туристически фирми;
 • 09-11 Май 2013: Сдружение „ЕИКТ „ЕВРИКА"" е съорганизатор на тридневен семинар в град Кишинев, Молдова на тема „Туристическо рекламиране – как да постигнем по-добри резултати в изработката на туристически каталози, брошури, флаери, билбордове, радио и телевизионни реклами и уебсайтове". Участват 10 български туристически фирми;
 • 21-23 Април, 2013: Сдружение „ЕИКТ „ЕВРИКА"" е домакин на информационна среща, проведена в град Балчик на тема „Значение на МСП и туристическите агенти в развитието на местния и международен туризъм". Участват 30 представители на туристическия бизнес от община Ефория, Румъния и Кишинев, Молдова, както и 12 туристически фирми от област Добрич.
 • 13-15 Декември 2012, х-л Реджина Мария спа, Балчик: Сдружение „ЕИКТ „ЕВРИКА"" е домакин на семинар „Повишаване привлекателността на туризма чрез разработването на нови алтернативни решения за туристически атракции". Привлечени за участие са 26 туристически фирми от област Добрич, гр. Кишинев, Молдова и Окръг Констанца;
 • 06-08 Декември 2012, Констанца, Румъния: Сдружение „ЕИКТ „ЕВРИКА"" е съорганизатор на тридневна информационна среща на тема „Финансови възможности за стартиране и развитие на туризъм". Заинтересовани страни от Румъния, Молдова и България, представители на туристическия бизнес, взели участие в срещата – общо 27;
 • 12-15 Ноември 2012, Кишинев, Молдова: Сдружение „ЕИКТ „ЕВРИКА"" е съорганизатор на среща за обмяна на опит. Участвали заинтересовани страни от България, Молдова и Румъния – 32 представители на туристическия бизнес;
 • 01-03 Ноември 2012 – Констанца, Румъния: Сдружение „ЕИКТ „ЕВРИКА"" е съорганизатор на информационна среща „Системи за управление на качеството – стандарти за сертифициране и тяхното прилагане в туристическия сектор". Участвали заинтересовани страни от България, Молдова и Румъния – 35 представители на туристическия бизнес;
 • 20-23 Август 2012, Ефория, Румъния: Сдружение „ЕИКТ „ЕВРИКА"" е съорганизатор на среща за обмяна на опит. Участвали заинтересовани страни от България, Молдова и Румъния – 35 представители на туристическия бизнес.

5. Съдействие за рекламата на туристическия продукт на област Добрич:
5.1. Проект Трансгранична Дестинация за Културен Туризъм „Истър-Понтика", Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013:

 • Отпечатано и разпространено помагало „Добри европейски практики за развитие на устойчив културен туризъм с трансграничен характер. Интеркултурно общуване", тираж – 120 броя;
 • Изработени и поставени 10 многоезични туристически табла, 84 указателни табели и 6 рекламни модули на територията на областите Добрич, Силистра, Русе, Констанца, Кълъраш и Гюргево, обединени в Трансгранична Дестинация за Културен Туризъм „Истър-Понтика";
 • Изготвени и разпространени рекламни материали за ТГДКТ „Истър-Понтика" – флаер, постер, листовки – общо 2000 бр.;
 • Изготвен и разпространен филм, промотиращ ТГДКТ „Истър-Понтика", разпространяван на дискове сред посетителите на туристическата борса в Букурещ през месец март 2012;
 • Изготвена промоционална брошура за трангранична дестинация за културен туризъм „Истър-Понтика", тираж 1000 броя;
 • Участие и разпространение на рекламни материали на Туристическата борса в Букурещ 2012;
 • Участие в туристическа борса за културен туризъм Велико Търново 2012 с цел популяризиране на Трансгранична Дестинация за Културен Туризъм „Истър-Понтика";
 • Изработена и разпространена сгъваема карта с туристически забележителности на територията на трансграничния регион – 1000 броя.

5.2. Проект „Трансграничен бизнес център за туризъм и изграждане на агро и рибен пазар", Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013:

 • Изработени рекламни материали – флаер, плакат и банер по проекта;
 • Отпечатване на 4 информационни материала: 1. „Нови възможности за развитие на туризма в Наводар и Балчик"; 2. „Туристически пакети за свободното време"; 3. „Инструменти за промотиране на туризма"; 4. „Финансови възможности за развитие на туризма";
 • Отпечатване на кулинарен наръчник с традиционни български и румънски рибни специалитети;
 • Отпечатване на проционална бизнес туристическа брошура за промотиране на трансграничния регион Наводари, Румъния – Балчик, България.

5.3. Проект „Традиция, Оригиналност, Богатство и Уникалност за иновативна стратегия за развитие на туризма в Черноморския регион", Съвместна Оперативна програма Черноморски басейн 2007-2013:

 • Изготвена промоционална брошура за трансграничния регион Молдова-Ефория-Балчик;
 • Изготвен промоционален клип за Балчик, излъчен многократно в Община Ефория, Румъния и Кишинев, Молдова;
 • Изготвен промоционален филм за региона Молдова-Ефория-Балчик.

6. Представител на Сдружение „ЕИКТ „ЕВРИКА"" участва на заседанията на консултативния съвет по туризъм в Община Добрич, както и в комисията по категоризация на община Балчик.

7. Сътрудничество със сродни организации и участие в дейността на европейски органи и организации:

 • Сдружение „ЕИКТ „ЕВРИКА"" е изградило отлично сътрудничество с Музея за национална история и археология Констанца и Регионален исторически музей Добрич. С помощта на експерти от музеите е изработен клип с 3D модел на праисторическо жилище от културата Дуранкулак (5 хилядолетие пр. Хр.), озвучен на 3 езика, създадени са нови атракции в двата музея – тач-скрийнове с богата информация за туристическите атракции в област Добрич и окръг Констанца, набавени са 100 броя безжични слушалки с екскурзоводска беседа на шест езикa (дейности, финансирани по Проект Трансгранична Дестинация за Културен Туризъм „Истър-Понтика", Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013).
 • От 2014 година Сдружение „ЕИКТ „ЕВРИКА"" е първатата организация от България присъединила се към Европа Ностра (EUROPA NOSTRA - www.europanostra.org). Europa Nostra е обществено движение за опазване на Европейското културно и природно наследство. В мрежата членуват 250 организации (сдружения и фондации със смесено членство на повече от 5 мил. души), 150 институции (правителствени органи, местни власти, корпорации) и 1500 индивидуални участници. С общи усилия членовете на мрежата: в случаи на безстопанственост и неглижираност, промени в околната среда или конфликти, провеждат кампании за опазване на застрашени исторически монументи, забележителности и културни ценности;лобират за опазването и развитието на Европейските културни ценности; организират събития, на които награждават добрите постижения в опазването на европейското културно наследство (Europa Nostra Awards)– по този начин мрежата отбелязва всеотдайността и постиженията на тези, които допринасят за запазването и развтието на Европейските ценности – това са архитекти, занаятчии, доброволци, училища, местни власти, собственици на културно наследство и медии. Чрез техния пример се стимулира творчеството и иновациите в Европа.
 • От 2013 година Сдружение „ЕИКТ „ЕВРИКА"" е член на Европоейската мрежа „Места на мира" (ASSOCIATION EUROPEAN NETWORK OF PLACES OF PEACE - www.placesofpeace.eu). Европейската мрежа Места на мира е мрежа от градове и институции на места, където са били сключвани мирни договори или капитулации. След военния мандат в миналото днес членовете на ЕМ Места на мира работят заедно за изграждането на култура на мира. Целите на мрежата са : създаване на независима Европейска асоциация, включваща членове от всяка Европейска страна; насърчаване и подкрепа за членовете на мрежата в насърчаването на редовното отбелязване на мирните договори и конвенции; да предлага на Европейския парламент, да класифицира като Европейски символ на мира всеки член на Асоциацията, който представлява място, на което са подписани мирни договори и конвенции; укрепването на местата в Европа, на които са подписвани мирни договори и конвенции; създаване на представителен офис във всяка Европейска държава или на други континенти; създаване на Европейски маршрут на мира, на който да бъдат отбелязани всички членове на Асоциацията; отбелязване на добрите партньорства с университети , училища и европейски научни институции; насърчаване развитието на дейностите на Мрежата чрез нови информационни технологии.

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small