Четири информационни срещи, касаещи втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg V-A Румъния-България ще се проведат в избираемата зона на Програмата. Първото събитие се състоя днес, 05 февруари 2016, в Добрич, в което участие взеха екипа на Сдружение "ЕВРИКА" и още 65 потенциални бенефициенти от Добричка, Силистренска и Русенска области. 

Управляващият Орган (Министерство на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния), Националният партниращ орган (Министерство на регионалното развитие и благоустройството на България), заедно със Съвместния секретариат в рамките на Регионалния офис за Трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния-България, организираха информационна среща, касаеща финансовия период 2014-2020, в рамките на втората покана за набиране на проектни предложение.

Тези информационни събития имат за цел да предоставят информация относно възможността за достъп до  европейски фондове. На събитието бяха представени 2-те приоритетни оси, по които могат да се подават проектни предложения до 15 март 2016, 16:00 часа: Приоритетна ос 4 -  Квалифициран и приобщаващ регион, Приоритетна ос 5 – Ефикасен регион, а също така бяха дадени примери за най-често срещани грешки при написването на исканията за финансиране.

Следващите информационни срещи ще се проведат както следва: 16 февруари 2016 - Гюргево, 17 Февруари 2016 - Крайова, 18 Февруари 2016 - Плевен.
За повече информация относно Програмата Interreg V-A Румъния-Българиа, ви каним да посетите интернет страница: www.interregrobg.eu.

Meeting Dobrich Second Call Interreg V A1

Meeting Dobrich Second Call Interreg V A2

Meeting Dobrich Second Call Interreg V A3

Meeting Dobrich Second Call Interreg V A4

Meeting Dobrich Second Call Interreg V A5

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small