ТУРИЗЪМ, КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И КРЕАТИВНОСТ

Проектът „Туризъм, културно наследство и креативност“ (THC) се изпълнява съвместно от Грузинския Център за изкуства и култура (GACC), Сдружение с нестопанска цел „Европейския институт по културен туризъм“ ЕВРИКА и Фондация за развитие на град Николаев (FDN).

Project THC Header News 760px

Общата цел на проекта е да допринесе за развитието на иновативен творчески туризъм и културни продукти на база местното културно наследство.

Периодът на изпълнение на проекта е между 26.09.2020 и 26.12.2022.

THC се осъществява с подкрепата на Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“, финансирана от Европейския инструмент за съседство. Бюджетът  на проекта е 900 173,00 евро.

В глобален мащаб наблюдаваме съществена промяна в тенденциите на туристическото търсене. То все повече е насочено към продукти, които предполагат активното участие на туриста и по-тясно взаимодействие с местната култура, в съчетание с принципите на устойчиво развитие.  От друга страна се променя и динамиката на предлагането: то също бележи ръст, туристическите дестинации и предприятия са принудени да функционират в среда на все по-нарастваща конкуренция.

Ето защо, независимо от наличието на разнообразни туристически ресурси, Черноморските страни трябва да търсят иновативни решения за разработване на туристически продукти и достигане до по-широка аудитория.

Появата на креативен туризъм или още наречен творчески туризъм, отговаря на тези предизвикателства, като се фокусира върху нематериалното наследство и предлага по-разнообразен и по-задълбочен набор от дейности и продукти.

Той дава възможност на туристите да проявяват креативност и да преминат отвъд пасивното преживяване на материални културни ценности. Фокусирането върху нематериалното наследство прави продуктите за креативен туризъм по-устойчиви, без да оказват допълнителен натиск върху околната среда. Тясното взаимодействие с местната култура внушава чувство на уважение към социо-културната автентичност на приемащите общности и осигурява дългосрочни икономически ползи за тях.

Дейностите по проекта обхващат три различни региона: Североизточен в България, Николаев в Украйна и Източна Грузия. Въпреки че притежават уникална култура, разнообразие от исторически паметници, живи традиции и богати природни дадености, и в трите региона липсва адекватно уползотворяване на тези ресурси.

Продуктите за креативен туризъм, създадени на база културното наследство,  ще валоризират културното разнообразие на пилотните дестинации и ще им донесат икономически ползи. Комбинирането на креативните туристически дестинации в тематични маршрути ще засили техните маркетингови възможности и ще развие устойчиви трансгранични бизнес връзки.

По време на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:

  • Проучвания;
  • Дейности по изграждане на капацитет;
  • Създаване на нови туристически и културни продукти и трансгранични маршрути;
  • Съвместни маркетингови и комуникационни дейности.

Наред с това ще бъде извършена дребномащабна инвестиция за изграждането на  етнографски кът в Държавния музей „Нико Пиросманашвили“ в Мирзаани, Грузия. Тази   дестинация за креативен туризъм ще представлява добра практика и пример за създаване на успешен туристически продукт на база културното наследство.

Една от основните дейности на проекта предвижда повишаване капацитета на местните туристически фирми и културни институции за създаване  на продукти за креативен туризъм, както и обучения по предприемачество. По този начин проектът допринася за укрепването на малки и средни предприятия, за стимулиране на стартиращи компании и въвеждане на нови подходи.

В резултат  местните предприемачи ще изградят капацитет за създаване и управление на иновативни продукти за креативен туризъм и за успешно трансгранично бизнес сътрудничество. Ще бъде създадена съвместна уеб базирана платформа, която ще популяризира  новите продукти и ще спомогне за тяхната устойчивост.  

Project THC Footer News 760px

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small