ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2

 

На 22 април 2019 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „ДОБРУДЖА ТВ“ ЕООД, ЕИК 202933477, със седалище и адрес на управление: град Добрич, улица “Сан Стефано“, № 6 Б, етаж 1, офис 5,

Header NEWS BG

представлявано от Веселин Илиев Димитров - Управител, бе сключен договор по процедура "ИЗГОТВЯНЕ НА ФИЛМИ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ", за целите на проект "Мулти-културно наследство и яхтинг сред природното наследство на Черно море за развитие на устойчив и креативен туризъм в трансграничния регион Констанца-Добрич“/ „MULTICULTYA” по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Договорът е на стойност 24 500,00 лв. без включен ДДС.

Footer NEWS BG

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small