ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР 3

 

На 22 април 2019 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „ЛАРГО СИТИ“ ООД, ЕИК 148117345, със седалище и адрес на управление: град Варна, улица “Д-р Басанович“, № 61, ет. 8, ап. 114,

Header NEWS BG

представлявано от Иван Кирилов Иванов - Управител, бе сключен договор по процедура "УСЛУГИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПЕЧАТНИ И ПРОМОЦИОНАЛНИ МАТЕРИАЛИ", за целите на проект "Мулти-културно наследство и яхтинг сред природното наследство на Черно море за развитие на устойчив и креативен туризъм в трансграничния регион Констанца-Добрич“/ „MULTICULTYA” по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Договорът е на стойност 9 997,03 лв. без включен ДДС.

Footer NEWS BG

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small