ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 29 януари 2019 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „Хино Транс“ ЕООД, ЕИК 201967245, със седалище и адрес на управление: град Генерал Тошево, улица “Васил Априлов” №28,

Header NEWS BG

представлявано от Хинчо Михалев Хинев – Управител, бе сключен договор по процедура ПИСМЕН И УСТЕН ПРЕВОД за целите на проект "Мулти-културно наследство и яхтинг сред природното наследство на Черно море за развитие на устойчив и креативен туризъм в трансграничния регион Констанца-Добрич“/ „MULTICULTYA” по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Договорът е на стойност 14 646,00 лв. без включен ДДС.

Footer NEWS BG

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small