ОТ 20 ДО 22 ЮНИ 2018 СЕ ПРОВЕДЕ

РАБОТЕН СЕМИНАР "ПЪТНА КАРТА ЗА УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ И МОБИЛНОСТ НА

РАБОТНАТА СИЛА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН ДОБРИЧ - КОНСТАНЦА" ПО ПРОЕКТ LAB MOBILE

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № 16.4.2.026

От 20 до 22 юни 2018 се проведе работен семинар "Пътна карта за устойчива заетост и мобилност на работната сила в трансграничния регион Добрич - Констанца", по проект "Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“, акроним LAB mobile, е-MS код № 16.4.2.026

Място: гр. Балчик, ДКИ "Двореца"

Header NEWS BG

Проектът се осъществява съвместно от сдружение с нестопанска цел "Европейски институт за културен туризъм "EВРИКА"", в партньорство с Университет "Овидий" в Констанца, Търговско-промишлена палата - Добрич и "Институт за развитие на туризма и приложна икономика" Констанца.

Основна цел: да се засили интеграцията на пазара на труда в трансграничния регион Добрич-Констанца чрез създаване на устойчиви условия за трудова мобилност, увеличаване на заетостта на целевите групи и стимулиране на предприемачеството чрез използване на съществуващите местни ресурси.

Лекторите на семинара представиха резултатите от проучванията в България и Румъния и  изготвената пътна карта за устойчива заетост и мобилност на работната сила в целевия трансграничен регион.

Участниците – общо около 50 дискутираха идентифицираните възможности за заетост и трудова мобилност, както и общи и специфични проблеми и потребности на пазара на труда.

Някои от препоръките за създаване на устойчива заетост и мобилност на работната сила на територията на трансграничния регион Добрич – Констанца са:

  • Да се създаде специална Пилотна програма за обмен на работници за трансграничния район за икономическите дейности, които са търсени единия регион, а в другия има „излишък“ на подготвени кадри;
  • Да се търсят възможности за синхронизиране на програмите за обучение за придобиване на професионална квалификация;
  • Да се организира постоянен междуселищен транспорт, който да се използва от работниците и служителите, наети във фирми от двете страни на границата за придвижване от местоживеенето си до работното си място и обратно;
  • Да се насърчава по-активното изучаване на румънски за българи и български за румънци;
  • Да се организират и провеждат периодично съвместни културни събития, с цел опознаване на съседите. По този начин опознаването ще се случи по естествен път и създадените лични контакти лесно могат да прерастват  в професионални.

Заинтересованите могат да получат по-подробна информация в ТПП-Добрич - гр. Добрич, ул. "България" 3 офис 102

 

01

02

03

04

05

06

0708

09

10

11

12

Footer NEWS BG

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small