ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 24 януари 2018 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „Добруджа ТВ“ ЕООД, ЕИК 202933477, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич,  ул. „Максим Горки“, № 1, вх. А, ет. 2, ап. 3,

Header NEWS BG

представлявано от Веселин Илиев Димитров – Управител, бе сключен договор по процедура „Услуга за изготвяне на сценарии за учебни филми“за целите на проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“, акроним „LAB MOBILE” по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Договорът е на стойност 11 970,00 лв. без включен ДДС.

Footer NEWS BG

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small