ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 10 януари 2018 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „НИТ-Нови Интернет технологии“ ЕООД, ЕИК 130862189, със седалище и адрес на управление: град София, Ж.К. „Овча Купел“ № 39 б, ап.17,

Header NEWS BG

представлявано от Надежда Христева Георгиева-Димитрова – Управител, бе сключен договор по процедура „Разработване на уеб-базирана платформа за електронно обучение“ по обособена позиция 3 за целите на проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“, акроним „LAB MOBILE” по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Договорът е на стойност 25 500,00 лв. без включен ДДС.

Footer NEWS BG

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small