ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 23 октомври 2017 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „Екзорама“ ЕООД, ЕИК 204742378, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново,  ул.Краков, № 8, вх. В, ап. 9,

Header NEWS BG

представлявано от Бонка Петкова Дечева – Управител, бе сключен договор по процедура „Услуги за разработване на иновативни учебни материали и осигуряване на лектор“ по обособена позиция 2 и  обособена позиция 4 за целите на проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“, акроним „LAB MOBILE” по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Договорът е на стойност 18 280,00 лв. без включен ДДС.

Footer NEWS BG

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small