ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 19 октомври 2017 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и СНЦ „Туристическо Сдружение Каварна“, ЕИК 176261388, със седалище и адрес на управление: гр. Каварна, ул."Дончо Ил. Стойков" 10,

Header NEWS BG

представлявано от Дарина Костова Аргирова-Митева - Председател на Управителния съвет, бе сключен договор по процедура „Услуги за разработване на иновативни учебни материали и осигуряване на лектор“ по обособена позиция 1 и  обособена позиция 3 за целите на проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“, акроним „LAB MOBILE” по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Договорът е на стойност 36 940,00 лв. без включен ДДС.

Footer NEWS BG

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small