ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

ПРОЕКТ "ТУРИЗЪМ, КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И КРЕАТИВНОСТ" / BSB-1130

 

Сдружение с нестопанска цел „Европейския институт по културен туризъм “ЕВРИКА““ -Добрич, партньор по проект „Туризъм, културно наследство и творчество“ (THC), кани за участие занаятчии, организатори на фестивали, местни физически и юридически лица от секторите туризъм, гастрономия, народно изкуство и други области на нематериалното културно наследство (НКН)  в конкурса за продукти за творчески/креативен туризъм и продукти на културното наследство.

Project THC Header News 760px

 

Наименование на конкурса:

„Продукти за творчески/креативен туризъм и продукти на културното наследство, разработени от иновативни фирми (стартъп)“

 

Цел на конкурса:

Конкурсът има за цел да стимулира развитието на иновативни идеи за творчески туризъм и продукти на културното наследство. Участниците, чиито концепции бъдат отличени, ще получат обучение и възможност за реално тестване на техните идеи. В резултат на това в област Добрич ще бъдат разработени девет оферти за творчески/креативен туризъм и продукти, базирани на културното наследство. Те ще служат като модел и добри практики за по-нататъшното развитие на творческия туризъм и културните продукти както за местни, така и за международни икономически оператори, ще допринесат за развитието на регионите в страните-партньори.

 

Насоки за участие:

1. Офертите за творчески туризъм могат да отразяват широк спектър от нематериалното културно наследство, като  майсторски класове и/или занимания /работилници по изкуства и занаяти, различни форми на кулинарни курсове, уроци по народни танци, пеене, организиране на местни фестивали и събития, посещение на фабрики и дестилерии с дегустация и др.

2. Продуктите, базирани на културното наследство, могат да представляват занаятчийски произведения, създаване на традиционни местни продукти и др.

 • Участниците трябва да подадат попълнен формуляр с всички необходими приложения до 25 септември 2021 г.
 • Всеки участник има право да кандидатства само с една идея.
 • Ще бъдат избрани девет идеи (шест предложения за творчески туризъм и три за културни продукти), които да бъдат реализирани и тествани от широка аудитория – граждани, туристи, гости на област Добрич.
 • Отличените идеи ще получат подкрепа под формата на наставничество (практическо и теоретично обучение и практическа помощ на място) по време на разработването на цялата верига от дейности - от идеята до крайния продукт. Ще получат също и материална подкрепа – логистика, инструменти, материали, които ще използват по време на пилотното тестване.
 • Участниците няма да получат директно финансиране.
 • Бюджетът на всяка печеливша идея не трябва да надвишава 1 000,00 евро или 1955,80 лева.
 • Тестването и пилотното демонстриране на разработените крайни продукти ще се проведат безплатно за участници, гости, туристи по време на информационните турове и други дейности, организирани в рамките на проекта. Всички разходи, свързани с тези събития, включително материали, ще бъдат включени в бюджета за реализиране на идеята и финансирани от проекта.
 • Пилотното демонстриране ще се извърши в работилниците, помещенията и други места, осигурени от отличените участници или техните партньори.
 • Произведенията и продуктите на културното наследство, както и всяко закупено оборудване остава собственост на проекта за демонстрационни цели. Авторските права остават при участника в конкурса.
 • Реализираните девет идеи трябва да се поддържат/да могат да бъдат демонстрирани от печелившите участници в продължение на 5 години след крайната дата на проекта (декември 2022 г.).

 

График за провеждане на конкурса и реализиране на одобрените идеи:

Краен срок за подаване на документи – 25 септември 2021 г.

Онлайн консултации за участниците (при поискване) – до 20 септември 2021 г.

Избор на печеливши идеи – до 30 септември 2021 г.

Изготвяне на оферти за творчески туризъм и културни продукти - ноември 2021 г. - февруари 2022 г.

Представяне на шест предложения за творчески туризъм на съвместния семинар „Материални и нематериални активи като източник за развитие на творчески туризъм”, който ще се проведе в Украйна – февруари-март 2022 г.

Представяне на офертите и продуктите по време на трансграничните информационни турове -март-април 2022 г.

Представяне и демонстрация на три културни продукта на EthnoFest 2022 - септември 2022 в Грузия.

 

Необходими документи:

 • Попълнен формуляр за кандидатстване, включващ:
 • Обща информация за участника.
 • Опит на участника в съответната област.
 • Подробно описание на предлагания продукт за креативен туризъм /културен продукт.
 • Връзка с културното наследството, на което се основава идеята.
 • Обосновка защо идеята е иновативна, уместна и как ще служи на региона иместната общност като цяло.
 • Предварителен бюджет за пилотните идеи*
 • Снимки на помещенията и/или местоположението, където ще бъде изготвен и тестван съответният продукт.
 • По време на подбора може да бъдат поискани допълнителни документи.

*Допустимите разходи включват материали и продукти за майсторски класове или за създаване на културни продукти: инструменти и пособия; оборудване (само под наем); напитки, логистика и други организационни разходи, свързани с пилотните събития; рекламни материали за региона и конкретно наследство, върху което се основават идеите и др.

 

Оценка на предложените идеи:

Участниците ще бъдат оценявани от независимо жури.

Kритерии за избор на печеливши идеи*:

КРИТЕРИИ

Точки

Връзкa с местните традиции

20

Устойчиво използване на местните традиции

20

Качество на предлаганата идея

20

Капацитет на идеята да допринесе за развитие на региона/местната общност

20

Иновативен елемент

10

Капацитет и опит на кандидата/консорциума

10

 

Относно проекта:

Конкурсът се провежда в рамките на проект „Туризъм, културно наследство и творчество“(THC).

Проектът се изпълнява съвместно от Грузинския Център за изкуства и култура (GACC)-Тбилиси, Сдружение с нестопанска цел „Европейския институт по културен туризъм “ЕВРИКА““ -Добрич, Фондация за развитие на град Николаев-Украйна и Национална агенция за съхраняване на културното наследство на Грузия.

Общата цел на проекта е да допринесе за развитието на иновативен творчески туризъм и културни продукти на база местното културно наследство.

Периодът на изпълнение е от 26.09.2020 до 26.12.2022.

Проектът се осъществява с подкрепата на Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“, финансирана от Европейския инструмент за съседство. Бюджетът  на проекта е 900 173,00 евро.

Попълненият формуляр заедно с приложенията подавайте до Сдружение с нестопанска цел „Европейския институт по културен туризъм “ЕВРИКА““ Добрич, на електронна поща eureka@mail.bg или в офиса на Сдружението на адрес 9300 Добрич, ул. „Полковник Дрангов“ №5.

 

Лице за контакт: Божанка Добрева – координатор

Телефон за контакт: 0876 827 492

 

Дата на публикуване: 30.08.2021 година.

 

Комплект документи за участие в конкурса - проект "Туризъм, културно наследство и креативност", BSB-1130 - ЕВРИКА - 30.08.2021

 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕХ!

Project THC Footer News 760px

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small