ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 18 юни 2021 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „Модерата" ООД, ЕИК 203482080, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Дунав 196А, офис 34,

Project THC Header News 760px

представлявано от Мирослава Гавраилова - Управител, бе сключен договор по процедура Услуги по писмен превод от български на английски език и от английски на български езикза целите на проект „Туризъм, културно наследство и креативност” (ТНС) BSB 1130, изпълняван с финансовата подкрепа на Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014-2020, финансирана по Европейски инструмент за съседство.

Договорът е на стойност 2 700,00 лв. без включен ДДС.

Project THC Footer News 760px

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small