ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 17 юни 2021 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и "РАДИЛОВ 1990" ЕООД, ЕИК 206272105, със седалище и адрес на управление: град Добрич, улица “ЦАР ПЕТЪР” № 2, вх. Г, ет. 5, ап. 13,

Project THC Header News 760px

представлявано от Миневер Джемайдин Юмер - Управител, бе сключен договор по процедура „Услуги по осигуряване на превозза целите на проект „Туризъм, културно наследство и креативност” (ТНС) BSB 1130,  изпълняван с финансовата подкрепа на Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014-2020, финансирана по Европейски инструмент за съседство.

Договорът е на стойност 2808,00 лв. без включен ДДС.

Project THC Footer News 760px

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small