ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 02 юли 2019 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „КОДИНГ“ ООД, ЕИК 205378212, със седалище и адрес на управление: град Добрич, улица „Независимост“ 2А, ет.3,

Header NEWS BG

представлявано от Радомир Светославов Станев - Управител, бе сключен договор по процедура „РАЗРАБОТВАНЕ НА ДВЕ МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ“, за целите на проект "Мулти-културно наследство и яхтинг сред природното наследство на Черно море за развитие на устойчив и креативен туризъм в трансграничния регион Констанца-Добрич“/ „MULTICULTYA” по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Договорът е на стойност 68 440,00 лв. без включен ДДС.

Footer NEWS BG

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small