ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР 1

 

На 22 април 2019 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „Добруджа Спектър“ ООД, ЕИК 124134441, със седалище и адрес на управление: град Добрич, улица „Независимост“ 26А,

Header NEWS BG

представлявано от Веселин Илиев Димитров - Управител, бе сключен договор по процедура "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕДИЙНИ УСЛУГИ“ с три обособени позиции Обособена позиция 1 „Радио - кампания“; Обособена позиция 2 „ТВ - кампания“; Обособена позиция 3 „Онлайн кампания“, за целите на проект "Мулти-културно наследство и яхтинг сред природното наследство на Черно море за развитие на устойчив и креативен туризъм в трансграничния регион Констанца-Добрич“/ „MULTICULTYA” по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Договорът е на стойност 29 380,00 лв. без включен ДДС.

Footer NEWS BG

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small