ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 19 септември 2018 година между СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ и „ПД ПРОДЖЕКТ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, ЕИК 200021053, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич,  ул. „Ив. Вазов“ , № 6, вх. Б ет. 1 ап. 1,

Header NEWS BG

представлявано от Правда Колева Димова – Управител, бе сключен договор по процедура „Услуга за разработване на документация за процедури за определяне на изпълнители“ за целите на проект "Мулти-културно наследство и яхтинг сред природното наследство на Черно море за развитие на устойчив и креативен туризъм в трансграничния регион Констанца-Добрич“/ „MULTICULTYA” по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Договорът е на стойност 5 862,00 лв. без включен ДДС.

Footer NEWS BG

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small