НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: ROBG-366

Проект „Мулти-културно наследство и яхтинг сред природното наследство на Черно море за развитие на устойчив и креативен туризъм в трансграничния регион Констанца-Добрич“, акроним "MULTICULTYA”, съгласно Договор ROBG-366, изпълняван с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР

Header NEWS BG

БЕНЕФИЦИЕНТ: ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ ПО КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ «ЕВРИКА», ДОБРИЧ

На основание чл. 49 от ЗУСЕСИФ оповестява набиране на ценови предложения.

 

Описание на услугата, доставката или строителството, за което се заявява интерес (включително технически спецификации/параметри/задание, съответстващи на заложеното в ДБФП):

 

„Услуги за разработване на документация на процедури за определяне на изпълнители“

 

за целите на проект „Мулти-културно наследство и яхтинг сред природното наследство на Черно море за развитие на устойчив и креативен туризъм в трансграничния регион Констанца-Добрич“

 

Прогнозна максимална стойност: 5 867,40 лв (без ДДС):

 

Срок на валидност на офертата: 4 (четири) месеца от крайния срок за подаване на ценови оферти.

 

Срок за изпълнение на доставката/услугата: 29 февруари 2020 г. или в случай на удължаване на срока на проекта, до датата на неговото удължаване.

 

Критерий за оценка на ценовите предложения: най-ниска цена.

 

Контакти:

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ ПО КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ «ЕВРИКА», ДОБРИЧ

град Добрич 9300, улица „Полковник Дрангов“ № 5 ет. 1, ап. 1

Тел. / Факс: 058 603 456

Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Web site: https://eurekainstitute.eu

Краен срок за подаване на ценови предложения: 17.00 ч. на 17 септември 2018 г.

Начин на подаване на оферти: на ръка - лично или чрез пълномощник; по куриер/ по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, на адреса на ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ ПО КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ «ЕВРИКА», ДОБРИЧ

 

ДАТА: 10 септември 2018 г.

Красен Русев Събев – управител

ЕИКТ „Еврика“, Добрич

 

Комплект документи за набиране на ценови предложения чрез избор с публична покана - MULTICULTYA - ЕВРИКА - 10.09.2018

Footer NEWS BG

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small