НА 28 ЮНИ 2018 СЕ ПРОВЕДЕ СЪБИТИЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА УЕБ ПОРТАЛ MOWEUP ПО ПРОЕКТ MOWEUP

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № 16.4.2.052

На 28.06.2018 се проведе събитие за стартиране на уеб портал MOWEUP по проект „Подобряване мобилността на работещи и безработни”, MOWEUP, е-MS код № 16.4.2.052

Място: гр. Русе, Хотел Дунав, конферентна зала Dunav Hall 1

Header NEWS BG

Събитието беше открито от г-жа Татяна Гичева - ръководител на проекта, от ТПП-Добрич, като представи накратко проекта с неговите основни цели, дейности и ползи за местната общност. След това тя продължи с представянето на платформа MOWEUP и нейното предназначение, съдържание, функционалност, като бяха демонстрирани всички основните менюта, функционалности и насоки за ползване. Г-жа Божанка Добрева - координатор на проекта, от Сдружение ЕВРИКА, представи двете направени проучвания основни продукти на уеб платформата - „Светът на кариерните възможности“ и „Светът на уменията“. Бяха разгледани и инструменти за самооценка и представени видео материали за кариерно развитие - 10-те най-търсени професии в трансграничния регион Румъния-България. Събитието продължи с видео-съвети за работа и заетост - видео съвети за изготвяне на CV, подготовка и представяне по време на интервю за работа. Събието приключи със заключителната презентация на г-жа Адриана Бароти от Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие-Констанца представяща мрежата от заинтересовани страни.

В събитието взеха участие повече от 50 български и 50 румънски представители на заинтересованите страни - икономически и социални партньори, работодатели, бизнес организации, безработни и търсещи работа, регионални и местни власти, НПО, бенефициенти и участници по проекти.

Проектът е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020.

Бюджетът на проекта е 399 360.85 €, принос на ЕС: 339 456,72 € от ЕФРР

Период на изпълнение: май 2017 – май 2019

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

Footer NEWS BG

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small