ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № 16.4.2.052

Проект „Подобряване мобилността на работещи и безработни”, акроним „MOWEUP”, съгласно  Договор № 16.4.2.052, изпълняван с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР

Header NEWS BG

БЕНЕФИЦИЕНТ: ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ ПО КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ «ЕВРИКА», ДОБРИЧ

На основание чл. 50 ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения чрез избор с публична покана

Описание на услугата, доставката или строителството, за което се заявява интерес (включително технически спецификации/параметри/задание, съответстващи на заложеното в ДБФП):

 

„Предоставяне на услуги, свързани с прояви за популяризиране на платформа MOWEUP“ с две обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: Услуги за организиране на прояви за популяризиране на платформа MOWEUP;
  • Обособена позиция 2: Услуги за осигуряване на лектори в прояви за популяризиране на платформа MOWEUP.

 

за целите на проект „Подобряване мобилността на работещи и безработни“

Прогнозна максимална стойност: 27 016,04 лв (без ДДС)

Срок на валидност на офертата: 6 (шест) месеца от крайния срок за подаване на ценови предложения.

Срок за изпълнение на доставката/услугата: 22 май 2019 г. или в случай на удължаване на срока на проекта, датата на неговото удължаване.

 

Критерий за оценка на ценовите предложения: най-ниска цена.

 

Контакти:

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ ПО КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ «ЕВРИКА», ДОБРИЧ

Улица „Полковник Дрангов“ № 3, вх. В, ап. 2, Добрич 9300

Тел. / Факс: 058 603 456

Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Web site: eurekainstitute.eu

Краен срок за подаване на ценови предложения: 17.00 ч. на 12 април 2018 г.

Начин на подаване на оферти: на ръка - лично или чрез пълномощник; по куриер/ по поща, на адреса на Европейски институт за културен туризъм „Еврика“ - Добрич

 

 

ДАТА: 04 април 2018 г.

Красен Русев – управител

ЕИКТ „Еврика“, Добрич

 

Комплект документи за набиране на ценови предложения чрез избор с публична покана - MOWEUP - ЕВРИКА - 04.04.2018

Footer NEWS BG

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small