ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

На 06 юли 2017 година между СНЦ "Европейски институт по културен туризъм "ЕВРИКА"" и "ПД ПРОДЖЕКТ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД, ЕИК 200021053, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. “Иван Вазов” №6 вх.Б, ап.1,

Header NEWS BG

представлявано от НИКОЛАЙ ДИЯНОВ ДИМОВ - Управител, бе сключен договор за услуга с предмет „Услуга за разработване на документация за процедури за определяне на изпълнители“ за целите на проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“, акроним  LAB mobile по програма ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Договорът е на стойност 8796,60 лв. без включен ДДС.

Footer NEWS BG

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small