На 22 май 2017 година Сдружение с нестопанска цел „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ започна изпълнението на проект “MObility of Workers and unEmployed UPgrade”,  акроним – MOWEUP. Проектът се финансира по програма Interreg V-A Румъния-България.

Header NEWS BG

Основната цел на проекта е интегриране на трансграничния регион България-Румъния по отношение на заетостта и трудовата мобилност.

Проектът ще подпомогне  търсещите работа да се възползват от свободните работни места в трансграничния регион и ще стимулира предприемачеството чрез комплекс от дейности, като:  

  • Разработване и поддържане на двуезична уеб базирана платформа – източник на информация и инструмент за самооценка на знания, умения, способности;
  • Стратегия за устойчивост и разпространение на уеб платформата MOWEUP;
  • Извършване на задълбочени проучвания в трансграничния регион;
  • Създаване на мрежа от заинтересовани страни;
  • Пилотни обучения и кръгли маси

Продължителност: 24 месеца

Бюджет на проекта: 399 360,85 евро

Партьори:

  • Водещ бенефициент: Търговско-промишлена палата – Добрич – ТПП – град Добрич
  • Бенефициент 2: Сдружение с нестопанска цел „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““, град Добрич
  • Бенефициент 3: Камара за търговия, индустрия, навигация и земеделие, град Констанца

Footer NEWS BG

Powered by

email icon smallphone icon smallfacebook icon smallyoutube icon small